Zorgverzekeraar en LeTriple Wheels

LeTriple Wheels is een unieke tussenvorm van trippelstoel en rolstoel. Het komt daarom nog wel eens voor dat de zorgverzekeraar doorverwijst naar de WMO, terwijl de WMO doorverwijst naar de zorgverzekeraar. De rechter heeft in een uitspraak van 2007 aangegeven dat WMO en Zorgverzekering niet naar elkaar kunnen verwijzen, omdat de gebruiker dan van het kastje naar de muur wordt gestuurd (rechtbank Maastricht; AWB 06/2097 ZFW, 12 april 2007). Beiden hebben een eigen verantwoordelijkheid om de stoel te vergoeden als de aanvraag goed onderbouwd is.

Uitgebreid stappenplan voor vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een LeTriple Wheels met vergoeding van uw zorgverzekeraar, doorloopt u het onderstaande proces:

1) voldoen aan de wettelijke voorwaarden volgens de Regeling Hulpmiddelen.

2a) medische verklaring van de (huis)arts

2b) aanvraagformulier en medische verklaring naar zorgverzekeraar.

3) beoordeling door de verzekering.

4) passing bestaand of nieuw hulpmiddel

1) Wettelijke voorwaarden

De zorgverzekeraar beschouwt LeTriple Wheels als een trippelstoel. Trippelstoelen worden vergoed door de zorgverzekeraar als de verzekerde langdurig op dit middel is aangewezen en

a. de verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een in huis bruikbare rolstoel,

b. de verzekerde voldoet aan de voorwaarde voor een hulpmiddel als bedoeld in onderdeel a, maar dit niet kan gebruiken vanwege een gestoorde hand- of armfunctie, of

c. zich niet zonder gebruik van de handen staande kan houden;

Om aan te tonen dat een gewone trippelstoel voor u niet voldoende is en u een LeTriple Wheels nodig heeft, moet u aantonen dat trippelen met alleen de benen belastend is. Ook moet er voldoende kracht in de armen in combinatie met de benen zijn voor het voortbewegen van het hulpmiddel.

2) Medische verklaring

Een medische verklaring van de huisarts of behandelend revalidatiearts is nodig. Deze verklaring moet samen met het aanvraagformulier naar de zorgverzekeraar worden verzonden. Na het indienen van de aanvraag krijgt u meestal binnen een aantal weken een reactie: ‘in behandeling’ óf een afwijzing.

3) Beoordeling

Op basis van de medische verklaring beoordeelt de zorgverzekeraar of u voor een trippelstoel in aanmerking komt. Zo nodig wordt de aanvraag voorgelegd aan de Technisch of Medisch Adviseur. Bij twijfel kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen u te bezoeken.

De belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

• is de aanvraag (medisch) geïndiceerd?

• is de aanvraag gedaan door huisarts of specialist?

• is de verstrekking bedoeld voor langdurig gebruik?

• kan hier eventueel een eenvoudiger hulpmiddel volstaan?

• is er sprake van de meest goedkope adequate voorziening?

4) Goedkeuren en passen

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. De diverse zorgverzekeraars werken samen met verschillende leveranciers. Nadat u bij uw zorgverzekeraar een aanvraag heeft ingediend en deze is goedgekeurd, volgt een passing voor de stoel. De zorgverzekeraars hebben twee werkwijzen: in het ene geval neemt een leverancier contact met u op. In het andere geval ontvangt u een lijst met leveranciers en dealers, en moet u zelf contact opnemen met een van hen. Het staat u uiteraard vrij alvast informatie over onze stoelen in te winnen bij een revalidatiespecialist in uw buurt.

Het kan zijn dat u voorkeur heeft voor een stoel van Sowecare, maar dat u wordt verwezen naar een stoel van een andere fabrikant. Vaak helpt het om uw voorkeur voor onze producten duidelijk kenbaar te maken. Mocht uw voorkeur toch worden genegeerd, dan kunt u daar tegen protesteren als u kunt onderbouwen waarom alleen een stoel van Sowecare uw probleem oplost.

N.B. De nadere informatie over vergoedingen is met de grootste zorg samengesteld. U kunt daaraan echter geen rechten ontlenen.